หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ปีการศึกษา 2561

   1. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

   2. สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย