ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

ห้องเรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม

ปีการศึกษา 2556