อัตลักษณ์

        อัตลักษณ์ของแผนกวิชา

          ผลิตผู้เรียนเก่งด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ภายใน ๒ ปี