วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางศิลปะ สู่การผลิตกำลังคนระดับช่างเทคนิค

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านดิจิตอลอาร์ตและมัลติมีเดีย

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

         ๑. จัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติในวิชาชีพด้านกราฟิกอาร์ตและมัลติมีเดีย

         ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

         ๓. สร้างเครือข่ายคุณธรรมร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อการนำความรู้และทักษะวิชา สู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่

         ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักคุณธรรม ๘ ประการ  นำสู่

สมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         ๕. ส่งเสริมการทำโครงการวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมในรูปแบบงานวิจัยที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)