คุณครูพัทยา จันโทกุล

คณะคุณครู วัน อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561, เวลา 12:12 น. 541 ครั้ง นายเอกนรินทร์

 ตำแหน่งทางวิชาการ
 
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  วุฒิการศึกษา
 
 1.มหาวิทยาลัยอิสเทรินเอเซีย ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
    บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปีที่จบ 2555
2.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
   เทคโนโลยีทางการศึกษา ปีที่จบ 2535
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ก่อนเป็นราชมงคล) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ศิลปกรรม ปีที่จบ 2524
  งานวิจัยที่สนใจ
 
 - 
  ประวัติการทำงาน
 
 
  วิชาที่สอน
 
-
  คณะกรรมการ
 
  -
  ตำรา
 
   -
  เอกสารประกอบการสอน
 
  -
  งานวิจัย
 
    -
  วิทยากรรับเชิญ
 
   -
  บทความทางวิชาการ
 
   -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 
   -