ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดศิลปกรรม Country Arts 2018 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และคณะศิลปกรรม ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดศิลปกรรม Country Arts 2018 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึก / เปิดตลาด เวลา 13.00 น. ณ ลานศิลปกรรม วิทยาลัย...[อ่าน : 635 ครั้ง]
คณะคุณครู ดู คณะคุณครูทั้งหมด
คุณครูอรุณ สุทธิวิไล หัวหน้า...

คุณครูอรุณ สุทธิวิไล [อ่าน : 753 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAY...

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAYS 12 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรั... [อ่าน : 607 ครั้ง]

คอมกราฟิกกับวันภาษาไทย

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านบทอาขยานพร้อมเต้นคอฟเวอร์กิจกรรมวั... [อ่าน : 533 ครั้ง]

วิดีโอแนะนำ ดู วิดีโอแนะนำทั้งหมด
โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ดู วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D Animation ณ Chien Hsin University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

ตัวแทนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D Animation ณ Chien Hsin University... [อ่าน : 619 ครั้ง]

แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน ดู แนะแนวอาชีพ / จัดหางานทั้งหมด